A projekt bemutatása

A projekt indoklása

A határ menti térségekben élők hétköznapjait számtalan kisebb-nagyobb bosszantó jogi és adminisztratív természetű probléma nehezíti. Esetenként ezek az akadályok akár egész életre meghatározó nyomokat, sérüléseket okoznak, de a határ túloldalán fekvő kórház elérhetetlensége még az illető halálát is okozhatja.

Az ilyen jelenségek ellen programszerűen fellépő Európai Bizottság Regionális Főbiztosa, Corina Creţu szeptember 21-én Bécsben indította hivatalosan útjára azt a konzultációt, amelynek célja a tagországok között meglévő, az együttműködést nehezítő jogi-adminisztratív akadályok számba vétele és megoldása.

A konzultáció 2016 végéig tart, és három formában zajlik. Egyrészt a Bizottság on-line konzultációt folytatott 2015. december 21-ig, amellyel az Unió összes polgárát megcélozták. A kérdőíven bárki beküldhette azokat a mindennapokban szerzett tapasztalatait, amelyek a határ túloldalán nehézségeket jelentettek számára. Emellett, a Bizottság 11 főtanácsosa összesen 12 helyszínen a helyi szereplőkkel közös műhelyeken gyűjtötte össze az ilyen problémákat, és készít ezek alapján jelentést a biztos asszony számára.

A konzultáció másik formája egy kutatás, amelyet egy szakértői konzorcium végez. A kutatás keretében összeállítják a határ menti együttműködések előtti akadályok leltárát, amely tartalmazni fogja azokat a jó gyakorlatokat is, amelyek esetében a szomszédos hatóságoknak sikerült megoldást találniuk az adott problémára. A kutatás keretében a szakértők 20 tanulmányutat bonyolítanak le, amelynek célja, hogy helyszíni információkkal, tapasztalatokkal egészítsék ki az akadályokra vonatkozó leltárt. Ugyancsak a tanulmányutak, valamint a kapcsolódó szakirodalom tanulmányozása eredményeként készül el 15 esettanulmány, amelyek egy-egy konkrét, gyakran előforduló problémát azonosítanak be (pl. a határon átnyúló közösségi közlekedés, egészségügyi ellátás, katasztrófaelhárítás, környezetvédelem stb. területén), és fogalmaznak meg jogszabály-változtatási javaslatokat.

A szakértők munkáját ezen kívül egy 20 fős, ún. stakeholder csoport is segíti, amely olyan érintetteket egyesít, akik egy-egy határtérségben rendelkeznek tapasztalatokkal az együttműködést akadályozó problémákról, vagy az akadémiai kutatásaik, illetve fejlesztési munkájuk során találkoznak rendszeresen ilyenekkel. A csoport munkájába meghívást kapott az Északi Tanács, a Benelux Iroda, az Európai Határrégiók Szövetsége (AEBR), a Pamina eurorégió, az Euro-Institut Kehlből, a francia Mission Opérationnelle Transfrontalière, az olasz ISIG és a magyarországi CESCI egy-egy szakértője is.

Az uniós konzultációt megelőzően kereste meg a CESCI az Igazságügyi Minisztériumot egy tematikájában és módszertanában igen hasonló projekt ötletével annak érdekében, hogy a magyar határok mentén ma meglévő adminisztratív akadályok száma csökkenjen, és ezáltal a határ menti együttműködések erősödjenek. A két kezdeményezés szerencsés időbeni egybeesése lehetővé teszi, hogy a nyolc hónapos magyar kutatás eredményei beépülhessenek az uniós konzultáció során megszülető dokumentumokba, javaslatokba. Az európai kitekintést segíti, hogy a projektben partnerként vesz részt az Európai Határrégiók Egyesülete (Association of European Border Regions, AEBR).

A projekt fő céljai

  • a határ menti együttműködések előtti jogi-adminisztratív akadályok feltárása és gyengítése;
  • a határtérségekben élők életlehetőségeinek javítása, ezáltal a gyakran periférikus határ közeli régiók népességmegtartó erejének megőrzése, növelése;
  • a határ két oldalán élők közötti együttműködések támogatása, a határok elválasztó hatásainak csökkentése.

A projekt fő tevékenységei

A projekt keretében az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor, 2016. január és augusztus között:

(1) Stakeholder-műhelyek

Minden határ mentén műhelyeket rendezünk (összesen 9-et, a hosszabb határok mentén kettőt-kettőt), amelyre az adott határtérség határon átnyúló együttműködésekben aktív szereplőit hívjuk meg. A műhelyeken kerekasztal-beszélgetés formájában gyűjtünk információt a helyi szereplők által tapasztalt akadályokról. A kerekasztalok területi alapon azonosítják be a problémákat.

(2) Ágazati interjúk

A helyi szereplők által felvetett problémákból leltárt készítünk, és ágazati szakértőkkel készített interjúk segítségével tárjuk fel az adott probléma jogi-adminisztratív vonatkozásait. Az interjúk alapján igyekszünk az egyes határszakaszok mentén megfogalmazott akadályok ágazati szintű (általánosítható) következményeit beazonosítani. Míg tehát a kerekasztalok egy-egy határszakaszra fókuszálnak, az interjúk ágazati jellegűek lesznek. Az interjúk készítése során törekszünk a határon túli szakemberek megszólítására is, ahol ez szükséges és lehetséges.

(3) Európai kitekintés

A kerekasztalokon és az interjúk során beazonosított problémákra vonatkozóan olyan európai jó példákat keresünk, amelyek keretében sikerült a kérdéses problémát kezelni, megoldani. Ezek a minták ugyanis segíthetnek a magyarországi szabályozás átalakításában is.

(4) Jogszabályok vizsgálata

A korábbiakban beazonosított akadályokra vonatkozóan desk research keretében keressük meg a vonatkozó jogszabályi helyeket. A vizsgálat összetett feladat, mivel egy adott ágazati kérdés több jogszabály módosítását is igényelheti. Igyekszünk minden esetben az uniós jogi szövegekre is utalni, ahol ez releváns. A munkafázis keretében egy leltár készül a vonatkozó jogszabályi helyekről.

(5) Ajánlások gyűjteménye

A jogszabályi leltár alapján készül el a jogszabály-módosításokra vonatkozó javaslatok gyűjteménye, amelyek ágazati és – amennyiben szükséges – területi aspektusból tesznek ajánlásokat a vonatkozó jogszabályok megváltoztatására. A tevékenységcsomag része egy záró jelentés elkészítése is, amelyben összefoglaljuk a projekt eredményeit.

(6) A záró jelentés angol nyelvű változatának elkészítése

A projektet és eredményeit bemutató jelentést angol nyelven is elkészítjük, mivel a projektnek nem csak a magyar, hanem a szomszédos országokban érvényben lévő, az együttműködéseket ugyanúgy nehezítő jogszabályok megváltoztatása is a célja. Ezzel párhuzamosan a projekt tanulságaival szeretnénk hozzájárulni az uniós konzultációs folyamat sikeréhez is, amelyet szintén egy angol nyelvű összefoglalóval tehetünk meg leghatékonyabban.

A projektpartner

Az AEBR logójaAz AEBR-t 1971-ben alapították Gronauban, az első eurorégió székhelyén. Azóta a legnagyobb tekintélyű szakmai és érdekvédelmi szervezetté vált a határrégiók kérdésében, nem kizárólag az Európai Unió, hanem Európa egész területén, sőt szakmai programjaival jelen van Afrikában és Dél-Amerikában is. A nagy tekintélyű szervezetnek több mint 80 tagja van, nagyobb részt határon átnyúló együttműködéseket reprezentáló szervezetek, de Szlovénia és Ciprus is a tagok között található, csakúgy mint a CESCI.

A szervezet hatalmas tapasztalatokkal rendelkezik a határ menti együttműködések terén, rendszeresen jelentet meg szakmai háttéranyagokat, vesz részt uniós szintű konzultációkban és bonyolít le jelentős nemzetközi rendezvényeket, különféle témákban.